PRIHLÁSENIE do plaveckého kurzu:

Prihlasiť sa môžete prostredníctvom online prihlášky cez náš web. Originál prihlášky prinesiete na prvú hodinu kurzu (vyplnenú a podpísanú).

Termíny plaveckých kurzov vypíšeme na webovú stránku. Účastníci z predchádzajúceho plaveckého kurzu majú právo prednostného prihlásenia.


Plavecké kurzy sú rozdelené:

 1. jesenný kurz (september - december)
 2. jarný kurz (január - marec)
 3. letný kurz (apríl - jún)


Čo potrebuje účastník plaveckého kurzu:

 1. Vyplnenú a podpísanú prihlášku. Prihlášku urobíte online cez našu webovú stránku. Originál prihlášky prinesiete na prvú hodinu kurzu.
 2. Plaveckú čiapku (vstup do bazéna bez plaveckej čiapky je ZAKÁZANÝ !!!)
 3. Plavecké plavky (nevhodné sú šortky a dvojdielne plavky. 
 4. Plavecké okuliare
 5. Čisté prezuvky pre dieťa aj pre rodiča (penové, alebo gumové najlepšie s protišmykovou podrážkou)
 6. Uterák, príp. župan
 7. Sprchovacie potreby (mydlo, šampón, kondicionér)
 8. Ostatné potreby (fén, sprchový šampón, hrebeň, ...)


Klubové plavecké čiapky a tričká: 

Máte možnosť zakúpiť si klubové plavecké čiapky a tričká (sú vhodné na preteky) pre deti v prvý deň plaveckého kurzu priamo u nás, alebo v iný deň na základe telefonickej alebo mailovej objednávky. Plavecké čiapky nosíme stále so sebou, môžete si ich vyžiadať u trénera Miroslava Dulaya, alebo u Márii Dulayovej.


Priebeh tréningovej jednotky:

 1. prezlečenie do plaviek, nasadenie plaveckej čiapky a plaveckých okuliarov (vykonáva rodič alebo dieťa)
 2. rodič odovzdá dieťa v stanovenom čase trénerovi (polhodinovky) alebo na rozcvičku (hodinovky)
 3. sprcha - dieťa, ktoré navštevuje polhodinovky príde na bazén v sprievode rodiča osprchované. Dieťa, ktoré navštevuje hodinovky sa sprchuje po rozcvičke.
 4. rodič odovzdá dieťa na bazéne trénerovi a po skončení hodiny si ho vyzdvihne na bazéne 5 minút pred začiatkom alebo koncom hodiny. Posledná hodina v mesiaci je otvorená hodina, kedy sa môžete prísť pozireť na bazén, čo sa Vaše deti naučili (posledný dátum v mesiaci).
 5. sauna (k dispozícii len na prevádzke Draždiak HOUSE)


Deti, ktoré majú hodinovku:

 1. 10 min. rozcvička + sprcha
 2. 50 min. plávanie
 3. hry
 4. sauna (k dispozícii len na prevádzke Draždiak HOUSE)


Deti, ktoré majú polhodinovky:        

 1. 30 min. vo vode plávanie + hry


Pravidlá:

 1. Vstup rodičov na bazén je v čase konania plaveckého kurzu (ďalej len kurzu) zakázaný. Rodičia sa môžu prísť pozerať vždy poslednú hodinu kurzu v mesiaci (posledný dátum v mesiaci). Rodič odovzdá dieťa na bazéne trénerovi a po skončení hodiny si dieťa vyzdvihne na bazéne. Príchod a odchod rodičov na/z bazéna je 5 min. pred začiatkom/koncom hodiny.
 2. Vstup do bazéna je povolený len s plaveckou čiapkou. 
 3. Na bazéne a v priestoroch bazéna je zakázané behať a konzumovať nápoje a jedlá. 
 4. Nenoste si na bazén cennosti, za odcudzené veci neručíme.


Úhrada plaveckého kurzu:

Úhrada kurzu, je možná len v hotovosti v prvý deň konania kurzu. Účastník je povinný kurz uhradiť v prvý deň, aj v prípade, ak neabsolvuje prvú hodinu, inak nárok na miesto v kurze môže zaniknúť. Ak začínate kurz neskôr, tak v deň začiatku vášho kurzu.

Kurz sa platí vopred na trojmesačné obdobie ako celok a vynásobí sa počtom tréningových jednotiek (ďalej len TJ) krát jednotková cena. Jednotková cena je rovnaká pre všetky plavecké úrovne. Cena sa mení v závislosti od prevádzky, ktorú účastník kurzu navštevuje. (ZŠ Turnianska, ZŠ Budatínska, SOŠ Pánty, Kramáre 8€/h, Petržalská plaváreň, ZŠ Dubčeka 10€/h, Draždiak house 15€/h).


Chorobnosť:

Ak v prípade dlhodobého ochorenia účastník neabsolvuje viac ako 50% TJ po sebe nasledujúcich (nie jednotlivo) má nárok na náhradu polovice vymeškaných hodín, nie však v kurze, ktorý účastník navštevuje, ale nad rámec tohto kurzu. Napríklad, ak navštevuje kurz v utorky a štvrtky, TJ si môžete nahradiť pondelok, stredu, alebo v sobotu na základe dohody a voľného termínu. Nie je to však podmienkou organizátora plaveckého kurzu, pokiaľ nepríde k dohode o náhrade medzi účastníkom a organizátorom plaveckého kurzu. Účastník je povinný prispôsobiť sa voľnému termínu a predpokladanú dlhodobú absenciu, t.j. min. 50% TJ z trojmesačného plaveckého kurzu, nahlásiť a doložiť lekárskym potvrdením, inak nárok na náhradu zaniká. Za dlhodobú neúčasť účastníka na kurze nevzniká nárok na finančnú náhradu. Za krátkodobú neúčasť účastníka na kurze, t.j. menej ako 50% TJ z trojmesačného plaveckého kurzu, účastníkovi nevzniká nárok na finančnú náhradu, ani náhradu TJ. Krátkodobú neúčasť netreba nahlasovať.


V prípade, že sa z objektívnych príčin (havária na plavárni, zatvorená prevádzka z dôvodu chrípkovej epidémie vyhlásenej štátnym hygienikom, choroba viacerých trénerov) neuskutoční predpísaný počet TJ, je možné žiadať vrátenie alikvotnej čiastky za neabsolvovaný počet TJ.


Súhlasím s hore uvedenými informáciami a pravidlami.


Vo všetkých záležitostiach sa môžete na bazéne obrátiť na: Lucia Dulayová, Miroslav Dulay, Mária Dulayová